top of page

Praktické otázky a relevantné odpovede

Otázka: Kedy si firma môže uplatniť povinný odvod za zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím?

Ak ide o invalidného občana podľa zákona 5/2004 (§ 9) o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %).

 • Invalidita je pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou osobou. Občania s priznanou invaliditou môžu požiadať Úrad práce sociálnych vecí a rodiny o pracovnú asistenciu. Ak chce firma plniť povinný odvod za zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím, musí to byť s človek s priznanou invaliditou. 

Povinný odvod za zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím si firma nemôže uplatniť v prípade
občana s preukazom ZŤP.

 • V prípade ZŤP občanov ide o posúdenie miery funkčnej poruchy a nemôžu si požiadať o pracovnú asistenciu. Evidujú sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a po získaní ZŤP preukazu môžu získať napr. príspevky na vozík, preplatenie osobného asistenta, povolenie parkovať na vyznačených miestach a pod. Zamestnanci so ZŤP preukazom sa nezapočítavajú do povinného odvodu za zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím. Vzťahuje sa na nich zákon  447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

 

Otázka: Aký je rozdiel medzi osobným a pracovným asistentom?

 

Oba pojmy a typy podpory slúžia na skvalitnenie života osobám so zdravotným postihnutím, zmiernenie následkov zdravotného postihnutia, či sanáciu existujúcich deficitov u osoby so zdravotným postihnutím vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia.

 

Kompletne odlišné je legislatívne zakotvenie aj účel, pre ktorý boli oba pojmy vytvorené a zavedené:

Osobný asistent má svoje ukotvenie v zákone 447/2008 Z. z. (o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP) 

 • OA je fyzická osoba staršia ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na právne úkony,  

 • na základe Zmluvy o výkone osobnej asistencie (§23 ods. 2 a ods.3 447/2008) vykonáva činnosti, ktorých uzavretý výpočet je uvedený v predmetnej zmluve, nemôže nekorešpondovať s výpočtom v rozhodnutí o priznaní osobnej asistencie 

 • Výpočet činností, ktoré sú náplňou činnosti OA sa opiera  o rozhodnutie o priznaní osobnej asistencie v určitom rozsahu (0-10h denne, ak ide o rod. príslušníka, 12 hodín denne max., na stanovené úkony).  

 • Osobná asistencia, respektíve príspevok na OA, je jedným z príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 

 • Osobný asistent je podľa aplikačnej praxe určený prednostne na voľnočasové a bežné samoobslužné úkony, v zákone nie je explicitne vylúčená činnosť na pracovisku.

 •  Pracovná asistencia však  nemôže byť predmetom úpravy v Zmluve o výkone osobnej asistencie –osobný asistent môže byť s užívateľom osobnej asistencie v práci, na pracovisku, mal by však vykonávať iba činnosti v rozsahu zmluvy3 

 

Pracovný asistent je pojem zavedený ZoSZ , 5/2004 Z.z. v jeho §59.  

 • Fyz. osoba , staršia ako 18 rokov 

 • Nie je problém/ je prakticky možné, aby bol OA a PA identická osoba. 

 • Môže oňho žiadať zamestnávateľ, či SZČO s ťažkým zdravotným postihnutím  na ÚPSVaR, prostredníctvom žiadosti o prac. asistenta 

 • Jeho úloha je pomoc pri rozvoji pracovného potenciálu osoby so zdravotným postihnutím 

 • Nevyžaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v humanitných odboroch zameraných na človeka 

 • Má postavenie zamestnanca firmy, ktorá má štatút CHD a tiež firmy, ktorá zamestnáva osoby so ZP. 

 • Nárok na príspevok, ktorým bude vyplácaný pracovný asistent, sa posudzuje vzhľadom na druh a rozsah činnosti pracovného asistenta. 

 • Súčasná výška spomínaného príspevku sa pohybuje od 1.1. 2019 na úrovni od 545,44 EUR do 931,25 EUR/mesiac v závislosti od trvania: 

 • pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím alebo zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, ktorí sú v priamej starostlivosti pracovného asistenta, 

 • prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím. 

 •  reálne sa výška príspevku  na pracovného asistenta odvíja  od počtu odpracovaných  hodín a miery invalidity zamestnanca  

bottom of page