Čo ponúka Výpomoc so srdcom firmám

Spájame firmy, ktoré majú záujem o vytvorenie pracovných príležitostí aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením (ZZ) so subjektami, ktoré sa venujú príprave ľudí so ZZ na trh práce. Pomáhame im identifikovať vhodné pracovné činnosti a nastaviť model, ktorý bude vyhovovať firme aj uchádzačom o prácu.

Dôležitú úlohu v programe zohráva asistencia pracovného začlenenia. Spočíva v tom, že vybraný uchádzač je na danú prácu najskôr pripravovaný mimo prostredie firmy s pomocou asistenta pracovného začlenenia. Tento asistent ho sprevádza počas skúšobnej doby aj vo firme a pomáha tiež s prípravou vnútorného prostredia firmy na prijatie kolegu so znevýhodnením. Dôraz dávame na internú komunikáciu, priestor venujeme zodpovedaniu otázok zo strany zamestnancov. Po skončení skúšobnej doby starostlivosť o zamestnanca so zdravotným znevýhodnením preberá interný človek z firmy.

Asistenciu pracovného začlenenia v tomto modeli vykonáva bezplatne Centrum pracovnej a sociálnej rehabilitácie (viac info tu). Spoločnosť Profesia sa usiluje o rozšírenie tejto služby do ďalších regiónov Slovenska, nakoľko Agentúry podporovaného zamestnávania v súčasnosti nemajú systémovo nastavené financovanie.

 

Program Výpomoc so srdcom pomáha obnoviť alebo získať pracovné návyky na otvorenom trhu práce s podporou asistencie a pracovného kolektívu. Ľudia so ZP dostávajú príležitosť zapojiť sa do bežného života firmy, získavajú nové sociálne kontakty, nadobúdajú pocit užitočnosti, čo zvyšuje aj ich sebavedomie a dôveru vo vlastné schopnosti.  

 

Inšpiratívny príbeh

Ako začať s Výpomocou so srdcom?

Hľadáte zamestnanca cez www.profesia.sk?  

 

Máte práce, ktoré chcete zadať externe?  

  • Vyskúšajte chránené dielne vo svojom okolí – na www.dielne.sk nájdete chránené dielne na Slovensku   

 

Máte vo firme benefity pre zamestnancov? 

  • V spolupráci s odbornými školami, kde študujú žiaci so zdravotným znevýhodnením sme vytvorili inovatívny systém benefitov, ktoré môžu ponúknuť svojim zamestnancom, čím zároveň dávajú prácu ľuďom so ZZ. Radi ho ušijeme na mieru aj vám. 

 

Ak pre vás nie je vyhovujúca ani jedna z uvedených možností alebo máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na podlesna@profesia.sk a radi budeme spolu s vami hľadať vhodné riešenie. 

Pilotné projekty

Tu sa môžete inšpirovať rôznymi možnosťami, ktoré sme už vyskúšali v spolupráci s firmami.

Profesia, spol. s r. o.

október 2018 – doteraz  

V spoločnosti Profesia sme otestovali a následne zaviedli benefitný systém pre zamestnancov aj pravidelné odborné práce. V spolupráci s Inštitútom pracovnej rehabilitácie na Mokrohájskej v Bratislave sme oslovili 66 klientov, ktorí boli dlhšiu dobu bez práce a pozvali sme ich na rozhovor. Prišlo 33, vybrali sme 5 ľudí, ktorí sa chceli uplatniť na otvorenom trhu práce. Oslovená chránená dielňa L&P súhlasila so zapojením do testovacieho pilotu a s vybranými uchádzačmi uzavrela dohody o vykonaní práce. Po zohľadnení ich zdravotného postihnutia začali poskytovať nasledovné služby:  

Benefity pre zamestnancov:  

  • Pravidelné žehlenie v priestoroch firmy   

  • Upratovacie práce, záhradné práce – ad hoc podľa objednávok domácností  

Odborné práce:  

  • Grafické práce   

  • Telefonická komunikácia so zákazníkmi   

 

V prípade odborných činností bola asistencia pracovného začlenenia potrebná len v úvode, v prípade benefitov pomáhali asistenti minimálne mesiac až dva (v závislosti od zdravotného postihnutia).

Vykonávaniu prác predchádzala interná komunikácia so zamestnancami Profesie, vysvetlenie obáv a zodpovedanie otázok (napr. ako dávať spätnú väzbu človeku so ZZ, ako zadávať požiadavky ku práci a pod.).   

Práce boli hradené v režime náhradného plnenia chránenej dielni L&P a zamestnanci Profesie aj poskytovatelia týchto služieb hodnotia spoluprácu veľmi pozitívne.

Johnson Controls International

október 2018 – doteraz  

Systém benefitov sme na vzorke 14 študentov a 103 zamestnancov odskúšali v spolupráci so spoločnosťou  Johnson Controls a Odborným učilišťom Dúbravská cesta 1 (https://oudubba.edupage.org/). Zamestnanci od 1. apríla do 30. mája 2019 využívali žehlenie, upratovanie, záhradné práce, manikúru a masáže rúk, ktoré im poskytovali študenti v rámci odbornej praxe. Celkovo tak odpracovali 228 hodín. Škola hodnotila túto príležitosť ako veľmi vzácnu, nakoľko v uvedených oboroch majú problém študentom zabezpečiť platenú prax.

 

Od januára 2020 bola do spolupráce zapojená aj OU Švábinského v Bratislave.

Accenture

október 2018 – doteraz  

Po úvodom výbere začala pracovať klientka Inštitútu pracovnej rehabilitácie v spoločnosti Accenture. Na starosti mala upratovanie a prípravu zasadačiek, s pomocou pracovnej asistencie prvé dva mesiace. Spolupráca už bez sprievodu pracovného asistenta doteraz trvá.  

Chránená dielňa Dom svitania

október 2018 – doteraz  

Model Výpomoci so srdcom využila aj chránená dielňa Dom svitania, ktorá naučila svojich mentálne postihnutých zamestnancov žehliť a tieto služby ponúkla domácnostiam v okolí. Na pravidelnej báze od apríla 2019 poskytuje žehlenie a drobné krajčírske opravy 8 domácnostiam, čím si vykrýva časy, kedy nemajú inú prácu. 

CURADEN Slovakia

august 2019 - doteraz

Spoločnosť Curaden Slovakia chcela vyskúšať zamestnať na predajných miestach zamestnanca so zdravotným znevýhodnením, ktorý je ťažšie uplatniteľný na otvorenom trhu práce. Prepojili sme ich s Inštitútom pracovnej rehabilitácie a po príprave, ktorá trvala 2 mesiace od októbra 2019 úspešne pracuje v OC Centrál autista.  V súčasnosti sa pripravuje ďalší uchádzač na pozíciu v Nitre, a do konca roka 2020 by mali takéto príležitosti vzniknúť aj v Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline a Piešťanoch.  

Skúsenosti firiem

Lenka Krušinová
Odborné učilište, Dúbravská cesta 1
Eva Makarová
Accenture s.r.o.
Dominika Trembecká
 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL
Marta Prochyrová,
Dom Svitania, n.o.