top of page

Prieskumy

Pravidelne mapujeme potreby uchádzačov o prácu so špecifickými potrebami na trhu práce. Zisťujeme tiež postoje voči inakostiam na pracoviskách na Slovensku a ďalších krajinách cez naše portály združené pod Paylab.com. Pýtame sa firiem, aké prekážky vnímajú pri zamestnávaní ľudí so zdravotným znevýhodnením a naše zistenia formujeme do rôznych odporúčaní pre štátne inštitúcie. 

Prieskum o postojoch voči inakostiam

Profesia zisťovala, ako sú na Slovensku viditeľní a akceptovaní ľudia s rôznymi inakosťami. Trendy sme porovnali aj v rámci regiónu strednej a východnej Európy, Fínska a niektorých krajín západnej Európy.

Otázky sme vypracovali v spolupráci s externými expertami v téme diverzity. Zisťovali sme postoje a skúsenosti voči 6 skupinám: 

  • ľuďom so zdravotným znevýhodnením;

  • LGBTI+ komunite;

  • ľuďom patriacim k národnostnej menšine alebo etnickej skupine;

  • cudzincom;

  • rodičom s deťmi pod 10 rokov;

  • ľuďom nad 55 rokov.

Prieskum sme realizovali cez Paylab.com, ktorým Profesia mapuje platové ohodnotenie zamestnancov. Prvý prieskum sme realizovali v júni 2018, druhý (mierne rozšírený) v auguste 2020. 

Kľúčové zistenia za Slovensko

 

Opäť sa potvrdilo, že ľudia, ktorí mali osobnú skúsenosť s kolegyňou alebo kolegom s inakosťou, ich prítomnosť na pracovisku vnímajú pozitívnejšie ako tí, ktorí osobnú skúsenosť nemali. Tento trend sa potvrdil u všetkých skupín, podobne ako v roku 2018. 

Všeobecne možno povedať, že ak mal niekto osobnú skúsenosť, jeho/jej postoj voči ľuďom s inakosťou bol až dvojnásobne pozitívny v porovnaní s tými, ktorú túto skúsenosť nemali. 

Výsledky prieskumu z roku 2020 naznačujú, že téma diverzity na pracovisku je oproti roku 2018 vnímaná intenzívnejšie. 

  • Oproti roku 2018 narástol počet firiem, ktoré z pohľadu zamestnancov podporujú diverzitu na pracovisku o 8,5 %.

  • Stúpol počet ľudí, ktorí vnímajú diverzitu na pracovisku ako prínosnú. V roku 2018 si túto možnosť zvolilo 27,6 %. V roku 2020 to bolo spolu 30,7 %. 

  • Na pracovisku je stále približne 9 % zamestnancov, ktorí zažívajú diskrimináciu, podobne ako v roku 2018. 

  • Oproti roku 2018 sme respondentom v prieskume dali detailnejšie možnosti pri uvádzaní formy diskriminácie. V odpovediach v roku 2020 respondenti najčastejšie uvádzali, že sú diskriminovaní kvôli veku (30,4 %), názoru (28,7 %) a pohlaviu (22 %). Diskrimináciu kvôli pohlaviu, rodu a sexuálnej orientácii celkovo zažíva 29,4 % zamestnancov. 

Zdrojové súbory

Prieskumy a zdrojové súbory vám dávame k dispozícii bezplatne (je to súčasťou našich CSR aktivít). Odkazy nájdete tu: 

Výsledky prieskumu - ŤZP, LGBTI, národnostné menšiny, etnické skupiny, cudzinci, matky s deťmi, ľudia nad 55 rokov
Výsledky prieskumu - ŤZP, LGBTI, národnostné menšiny, etnické skupiny, cudzinci, matky s deťmi, ľudia nad 55 rokov
Viditeľné zdravotné znevýhodnenie /postihnutie/ - skúsenosť kolegov
Viditeľné zdravotné znevýhodnenie /postihnutie/ - skúsenosť kolegov

Diskriminácia na pracovisku

V roku 2020 sme sa detailnejšie pozreli aj na to, akú formu diskriminácie ľudia na pracovisku zažívajú najčastejšie. Pôvodné otázky z roku 2018 sme rozšírili o viacero možností. 

V odpovediach na Slovensku v roku 2020 respondenti najčastejšie uvádzali, že sú diskriminovaní kvôli veku (30,4 %), názoru (28,7 %) a pohlaviu (22 %). 

V roku 2018 až 32 % respondentov označilo pri diksiminácii možnosť Iné. V roku 2020 už mala možnosť Iné len 7,1 %, avšak výrazne narástla skupina rozšírených možností týkajúca sa pohlavia, rodu a sexuálnej orientácie. V tejto oblasti zažíva diskrimináciu na pracovisku spolu 29,4 %.

 

 

Aký vplyv má podľa vás rôznorodosť (diverzita) v skladbe zamestnancov
na pracovisku na to, ako sa darí firme/zamestnávateľovi? ​

 

Celkovo možno povedať, že na Slovensku stúpol počet ľudí, ktorí vnímajú diverzitu na pracovisku ako prínosnú. V roku 2018 si túto možnosť zvolilo 27,6 %. V roku 2020 to bolo 30,7 %. K miernemu nárastu došlo aj v skupine, ktorá diverzitu vníma skôr negatívne. V roku 2018 to uviedlo 7 % respondentov a v roku 2020 spolu 9,9 %. 

bottom of page