top of page

Prieskumy

Pravidelne mapujeme potreby uchádzačov o prácu so špecifickými potrebami na trhu práce. Zisťujeme tiež postoje voči inakostiam na pracoviskách na Slovensku a ďalších krajinách cez naše portály združené pod Paylab.com. Pýtame sa firiem, aké prekážky vnímajú pri zamestnávaní ľudí so zdravotným znevýhodnením a naše zistenia formujeme do rôznych odporúčaní pre štátne inštitúcie. 

Prieskum o postojoch voči inakostiam a diskriminácii na pracovisku

Profesia zisťovala, ako sú na Slovensku viditeľní a akceptovaní ľudia s rôznymi inakosťami. Trendy sme porovnali aj v rámci regiónu strednej a východnej Európy, Fínska a niektorých krajín západnej Európy.

Prvý dotazník Profesia zostavila v roku 2018 a konzultovala ho so Zuzanou Polačkovou (Slovenská Akadémia Vied)Elenou Kriglerovou Galovou (Centrum pre výskum etnicity a kultúry). Otázky v roku 2020 a 2022 boli postupne upravované aj na základe zmien súvisiacich s pandémiou COVID-19 a vojnou na Ukrajine. Zisťovali sme postoje a skúsenosti voči 6 skupinám: 

 • ľuďom so zdravotným znevýhodnením;

 • LGBTI+ komunite;

 • ľuďom patriacim k národnostnej menšine alebo etnickej skupine;

 • cudzincom;

 • rodičom s deťmi pod 10 rokov;

 • ľuďom nad 55 rokov.

Profesia neovplyvňuje demografické zloženie respondentov pre účely tohto prieskumu. Sú to aktívni ľudia na trhu práce, ktorí náhodne navštívili  platy.sk, platy.cz, pensjometr.pl  alebo Finland.paylab.com za účelom porovnania si platu. Výsledky boli spracované len z overených vstupných dát, duplicitné a tzv. fiktívne záznamy boli odstránené.

 

Kľúčové zistenia za Slovensko

 

 • Takmer 40 % respondentov nemá skúsenosť na pracovisku s kolegyňou alebo kolegom, ktorí by patril ku menej zastúpeným skupinám na trhu práce.

 • Najmenej viditeľnými skupinami na pracoviskách sú ľudia so zdravotným znevýhodnením (15 %) a LGBTI+ ľudia (14 %).

 • Osobná skúsenosť výrazne mení postoj ku všetkým skupinám. Vo všeobecnosti boli postoje respondentov, ktorí mali osobnú skúsenosť aspoň s jednou z uvedených skupín dvojnásobne pozitívnejšie ako u respondentov bez skúseností.

 • Výsledky v roku 2022 potvrdili, že respondenti vnímajú zvyšujúcu sa snahu zamestnávateľov o diverzitu na pracoviskách.

  • Približne 48 % respondentov nevie, či má rozmanitosť pracovnej sily pozitívny alebo negatívny vplyv na to, ako sa zamestnávateľovi darí.

  • Takmer 25 % si myslí, že diverzita má skôr pozitívny vplyv a pri otázke v čom:

   • 56 % respondentov uviedlo, že prítomnosť ľudí z uvedených skupín robí prácu zaujímavejšou a 51 % to považuje za nevyhnutné kvôli zmenám na trhu práce. Takmer 24 % si myslí, že prítomnosť ľudí z uvedených skupín je dobrá pre imidž/reputáciu zamestnávateľa.

   • 23 % respondentov nevidí žiaden vplyv.

  • 4 % uviedlo, že rozmanitosť na pracovisku má skôr negatívny vplyv a na otázku v čom:

   • Podľa 48 % respondentov prítomnosť ľudí z uvedených skupín znamená menej pozornosti potrebám zamestnancov, ktorí nie sú členmi týchto skupín. 35 % vníma, že  prítomnosť ľudí z uvedených skupín robí prácu náročnejšou pre vedenie, 33 % uviedlo, že núti ostatných k prílišnému prispôsobovaniu sa. Približne 25 % respondentov uviedlo, že prítomnosť ľudí z uvedených skupín vytvára na pracovisku nepríjemné situácie.

 

 • 10 % zamestnancov zažíva na pracovisku diskrimináciu. Diskriminácia sa väčšinou týka veku (30 %), názoru (27 %), pohlavia (21 %). Nasleduje fyzický vzhľad (17 %), starostlivosť o malé dieťa (12 %), sociálny status (10 %), zdravotné znevýhodnenie (6 %). 

 • Pri otázke Označte prosím tie tvrdenia, ktoré súvisia s vašou osobnou skúsenosťou, keď ste pocítili diskrimináciu alebo znevýhodnenie respondenti najčastejšie označili:

 • Musím pracovať oveľa usilovnejšie, aby som dosiahol/la rovnaké uznanie a zaobchádzanie ako ostatní. (52 %)

 • Moju prácu kontrolujú dôkladnejšie než prácu iných. (33 %).

 • Cítim sa ponižovaný/á v práci (32 %).

 • Ľudia majú komentáre, keď si potrebujem zobrať dovolenku, PN alebo doprovod k lekárovi pre osobu, o ktorú sa starám. (27 %)

 • Kolegovia či nadriadení nie sú ochotní vysvetliť mi, ako vykonávať danú prácu dobre. (24 %)

 • Na mojom pracovisku si robia posmešky zo žien, vrátane dvojzmyselných rečí a sexuálnych narážok a komentárov. (15 %)

 • Na mojom pracovisku si robia posmešky o národnostných, rasových, resp. etnických skupinách. (8 %)

 • Mám zvýšené náklady súvisiace s výkonom práce, ktoré mi firma nepreplatí (starostlivosť o dieťa počas pracovnej cesty, preklad dokumentov, ktoré musím v práci ako cudzinec podpísať a iné) (7 %)

 • Na mojom pracovisku si robia posmešky alebo hovoria vtipy o LGBTI+ komunite. (6 %)

 • Som vylúčený/á z firemných aktivít. (4 %)

 

 

 • 7 % respondentov uviedlo, že na pracovisku vidia diskrimináciu iných kolegýň/kolegov.

  • na základe názorového presvedčenia (37 %)

  • Na základe pohlavia (32 %)

  • Na základe veku (20 %)

  • na základe fyzického výzoru (17 %)

  • na základe národnosti/etnicity/pôvodu (14 %)

  • na základe zdravotného znevýhodnenia (8 %)

  • na základe farby pleti (9 %)

  • na základe sexuálnej orientácie (6 %)

  • na základe náboženského presvedčenia (5 %)

  • na základe rodu (4 %)

 

 • Diskriminačne sa podľa respondentov správali nadriadení (73 %), kolegovia (42 %) a zákazníci (8 %).

Zdrojové súbory

Prieskum má dve časti a detailné dáta za roky 2018, 2020 a 2022 sú k dispozícii tu:

1, Postoje voči inakostiam, akceptácia ľudí s inakosťami

 

 2, Diverzita a diskriminácia na pracovisku

Prezentácie našich dát v roku 2023:

bottom of page