Skip to content Skip to footer

Čo je Profesia Lab?​

Profesia Lab je priestor pre zmysluplnú spoluprácu medzi zamestnávateľmi, komunitnými partnermi, školami a HR & kariérovými poradcami s rovnakým cieľom: zvýšiť zamestnanosť ľudí so zdravotným znevýhodnením na otvorenom trhu práce. Sme komunita ľudí, ktorí sa usilujú o inkluzívne zamestnávanie v praxi. V rámci Profesia Labu sme vytvorili model stáží pre ľudí so zdravotným znevýhodnením na otvorenom trhu práce, v ktorom využívame vedecky overené know-how z Michigan State University.

Až 90 % straty zamestnania u ľudí so zdravotným znevýhodnením možno pripísať nedostatku sociálnych a komunikačných zručností (Elksnin a Elksnin, 2001). Pracovné skúsenosti sú požiadavkov číslo 1. pri uchádzaní sa o zamestnanie na Slovensku. Ľuďom so zdravotným znevýhodnením však chýbajú príležitosti na ich získanie. Aj preto sme pod dohľadom Michigan State University implementovali Tréning sociálnych a komunikačných zručností pre ľudí so zdravotným znevýhodnením (ASSET) a vzdelávame aj jednotlivých aktérov celého procesu.

 

Pilotný ročník sme spustili v januári 2023 s 98 uchádzačmi o prácu s rôznym znevýhodnením, 7 komunitnými partnermi, 12 zamestnávateľmi a 9 lektormi ASSET vzdelávania. Cieľom bolo overiť dopad modelu stáží.

Uchádzači pochádzali z programu Výpomoc so srdcom a z radov študentov Spojenej internátnej školy na Dúbravskej ceste 1 a Švabinského 7 v Bratislave. Absolvovali 6-mesačný tréning sociálnych a komunikačných zručností pre pracovný život (tzv. ASSET program).  V máji naň nadväzovali exkurzie vo firmách, kde si mohli vyskúšať manuálne, administratívne, asistentské aj odborné IT práce. V prípade, že uchádzač prejavil záujem, mohol sa v danej spoločnosti uchádzať o stáž.

Medzi zamestnávateľmi boli firmy rôznych veľkostí aj samospráva. Príležitosti na stáže boli v Bratislave, Pezinku, Nitre, Košiciach , Žiline, Poprade a v ďalších lokalitách podľa miesta bydliska uchádzača.

 

V pilotnom ročníku 2023 celou prípravou prešlo 74 uchádzačov o prácu a na konci 37 z nich získalo možnosť absolvovať stáž. Ku koncu roka 2023 si v nadväznosti na stáž našlo prácu 17 ľudí. Stáže sú unikátnou príležitosťou na získanie prvých pracovných skúseností a zoznámenie sa s fungovaním pracovného prostredia. Často pomôžu zistiť, koľko hodín uchádzač reálne zvládne pracovať a aký typ práce je vyhovujúci. Profesia Lab pomohol zamestnávateľom s úpravami pri výberových procesoch, posilnil komunikačné a socializačné zručnosti uchádzačov a doplnil pracovný koučing, ktorý v podmienkach Slovenskej republiky chýba.

 

 

Naším cieľom je, aby Profesia Lab fungoval dlhodobo a rozvíjal komunitu ľudí okolo inkluzívneho zamestnávania. Nadväzuje na možnosti, ktoré sme vytvorili cez program Výpomoc so srdcom – databázu životopisov ľudí so znevýhodnením, pravidelné poradenstvo pre uchádzačov o prácu aj firmy, ako aj spoluprácu s mimovládnymi organizáciami.

Celý proces nájdete popísaný v dokumentoch nižšie:

Ďalšie informácie projekte:

Myšlienka Profesia Labu vznikla v októbri 2022 v nadväznosti na dlhodobý nekomerčný program Výpomoc so srdcom spoločnosti Profesia (od januára 2024 Alma Career Slovakia). Výzvu na zapojenie sa sme zverejnili na konferencii Neurodiverzita na pracovisku v novembri 2022.  Pilotný ročník začal v roku 2023, po jeho vyhodnotení na konferencii Zdravotné znevýhodnenie a inkluzívne zamestnávanie v decembri 2023 sme spustili ďalší ročník Profesia Labu.

Projekt má celoslovenskú pôsobnosť. Príprava uchádzačov prebieha podľa miesta ich bydliska (prezenčne alebo online). Stáže sa uskutočňujú najmä prezenčne v mieste zamestnávateľa. Ročník 2024 začína s 113 uchádzačmi so zdravotným znevýhodnením, 9 ASSET lektormi, ktorí vedú tréning sociálnych a komunikačných zručnosti online aj prezenčne, 6 partnermi na pracovný koučing 19 zamestnávateľmi.

 

 

Od januára do mája prebieha prípravná fáza. Uchádzači absolvujú ASSET program a pracovný koučing. Zamestnávatelia aj pracovní kouči prejdú vzdelávaním k začleňovaniu ľudí so zdravotným znevýhodnením. V máji sa uskutočňujú exkurzie, na ktoré nadväzujú ponuky na stáž. Vyhodnotenie Profesia Labu 2024 zrealizujeme opäť formou konferencie v decembri. 

Naším cieľom je v horizonte 3 rokov akreditovať vzdelávanie pre pracovných koučov a ASSET facilitátorov. Záleží nám na profesionálnom prístupe k uchádzačom so zdravotným znevýhodnením a profesionálnej podpore zamestnávateľov. Akreditácia tohto vzdelávania nám pomôže zlepšiť procesy a definovať štandardy.  

Dlhodobo sa snažíme vybudovať stabilný systém platených stáží pre ľudí so zdravotným znevýhodnením v strednej Európe.  

V spolupráci s Michigan State University chceme vedecky overiť model spolupráce Profesia Labu a definovať kľúčové princípy pre začleňovanie ľudí so zdravotným znevýhodnením na otvorenom trhu práce. Podobne, ako doteraz, naše zistenia chceme zdieľať s tvorcami politík na Slovensku a model škálovať aj do okolitých krajín.  

Služby Profesia Labu zostávajú bezplatné. Víziou je vytvoriť fond na podporu ASSET lektorov a pracovných koučov.