Skip to content Skip to footer

Pravidelne mapujeme potreby uchádzačov o prácu so špecifickými potrebami na trhu práce. Zisťujeme tiež postoje voči inakostiam na pracoviskách na Slovensku a ďalších krajinách cez naše portály združené pod Paylab.com. Pýtame sa firiem, aké prekážky vnímajú pri zamestnávaní ľudí so zdravotným znevýhodnením a podľa toho upravujeme odporúčania a postupy pri začleňovaní ľudí so zdravotným znevýhodnením na otvorenom trhu práce. 

Pri navrhovaní riešení veľa čerpáme zo zahraničných zdrojov. Pozeráme sa na príklady dobrej praxe a vedecky overené riešenia. Rozlišujeme kritické zručnosti potrebné pre otvorený trh práce a pracujeme s vlastným hodnotením uchádzača aj hodnotením nezávislého pozorovateľa pri práci.

Prelistujte si naše zhodnotenie dát z roku 2022 o postojoch voči ľuďom s inakosťami a diskriminácii na pracovisku