Pracovisko bez bariér

Na Profesia Days sme v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Letmo SK a HandCubeKeys ukázali, aké rôzne pomôcky uľahčujú zapojenie ľudí so zdravotným znevýhodnením do práce.
 

Podrobnejšie informácie si môžete pozrieť v tomto letáku.

O čom je Výpomoc so srdcom

Na Slovensku žije približne 153 000 ľudí so zdravotným znevýhodnením (ZZ) v produktívnom veku, ktorí sú mimo trhu práce a potenciálne by mohli pracovať.   

​Program Výpomoc so srdcom zvyšuje šance ľudí so ZZ na trhu práce. Firmy majú bezplatný prístup ku životopisom uchádzačov so ZZ cez Profesia.sk a informujeme ich aj o možnosti využiť chránené dielne cez Dielne.sk. Prepájame školy s firmami, ktoré sú ochotné umožniť odbornú prax študentom so ZZ (napr. domáce práce, masáže, manikúra). Aktuálne si cca 25 % uchádzačov so ZZ prácu cez Profesia.sk nájde a toto číslo chceme každoročne zvyšovať.

Počas veľtrhu Profesia Days zabezpečujeme adresné služby pre ľudí so ZZ (kariérové poradenstvo, tlmočníkov posunkového jazyka, pomoc s tvorbou životopisu, legislatívne poradenstvo). Organizujeme workshopy pre firmy, aby vedeli naplno využiť pracovný potenciál aj uchádzačov so ZZ.

Čo hovoria prieskumy?

V septembri 2018 sme zrealizovali celoslovenský prieskum zameraný na postoje zamestnancov voči inakostiam. Na vzorke 2241 respondentov sme cez www.platy.sk zistili, že len 16 % z nich má na súčasnom pracovisku skúsenosť s kolegyňou/kolegom, ktorá/ý má zdravotné znevýhodnenie. Pri hlbšom skúmaní sme identifikovali, že ak takúto skúsenosť zamestnanec mal, jeho postoj voči kolegom so ZZ bol pozitívny. U tých, ktorí osobnú skúsenosť nemali prevládal viac neutrálny postoj. Na strach, nedorozumenia a predsudky voči práci od zamestnancov so ZZ sme narazili aj pri inom prieskume, zameranom na domáce práce.  

​V rámci programu Výpomoc so srdcom pomáhame vzniku rôznych pilotných projektov, cez ktoré firmy získavajú skúsenosti so zamestnávaním ľudí so zdravotným znevýhodnením. Veríme, že osobná skúsenosť ľudí vo firmách je mostom k odstraňovaniu predsudkov a bariér  a dlhodobo môže viesť k pracovným príležitostiam aj pre túto skupinu uchádzačov o prácu.   

 

V novembri 2019 sme realizovali nový prieskum zameraný na skúsenosť firiem so zamestnávaním ľudí so zdravotným znevýhodnením. Na otázky cez Profesia.sk odpovedalo 350 respondentov, z ktorých polovica bola z Bratislavského kraja.

Až 64 % opýtaných uviedlo pozitívnu skúsenosť,  30 % takúto skúsenosť nemá a len u 5 % firiem bola skúsenosť so zamestnaním človeka so ZZ negatívna. Firmy zamestnávajú ľudí najčastejšie s chronickými chorobami (cukrovka, celiakia, hemofília) alebo ľudí, ktorým sa schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť znížila v priebehu zamestnania (človek po infarkte alebo po úraze chrbtice vyžadujúci pokojový režim). Zaujímavé je zriadenie chránených pracovísk v rámci prevádzky či umožnenie osobe so ZZ vykonávať zákaznícku podporu kompletne z domu.

 

Sú vo vašej firme práce, ktoré by mohli vykonávať aj ľudia so zdravotným znevýhodnením?

 

Prieskum o potrebách uchádzačov o prácu so zdravotným znevýhodnením 

 

Na pracovnom portáli profesia.sk môžu uchádzači o prácu uviesť, že sú občanmi so zdravotným znevýhodnením a popísať, aké práce nemôžu vykonávať. V októbri 2019 sme sa opýtali uchádzačov v tejto kategórii, akú pomoc by uvítali pri hľadaní práce. Do prieskumu sa zapojilo 810 respondentov. Najvyšší záujem bol o kariérne a legislatívne poradenstvo, pomoc s tvorbou životopisu a cvičné rozhovory s personalistami. Tieto služby poskytujeme bezplatne aj v spolupráci s Inštitútom pre pracovnú rehabilitáciu a TASPO počas Profesia Days.

© 1997-2019 Profesia. Všetky práva vyhradené. PROFESIA.SK je členom skupiny Alma Media.