Skip to content Skip to footer

Inkluzívne zamestnávanie je veľmi široký pojem. My ho vnímame ako talent manažment. Zameriavame sa na schopnosti a zručnosti uchádzača a jeho zdravotné či iné znevýhodnenie je dôležité len z pohľadu toho, ako danú prácu vykonávať môže. Aké úpravy na pracovisku, pomocné technológie či pracovný koučing mu môžu pomôcť uspieť.

Model Profesia Labu vznikol na základe vedecky overených poznatkov, ktoré sme priniesli z Michigan State University, niekoľkoročných dát spoločnosti Profesia a praktických skúseností z programu Výpomoc so srdcom.

  1. Až 90 % ľudí so zdravotným znevýhodnením si neudrží prácu kvôli nedostatku sociálnych a komunikačných zručností. 
  2. Pre začlenenie človeka na otvorenom trhu práce je dôležité zmapovať 14 zručností, podľa ktorých sa dá adresne nastaviť pracovný koučing.
  3. Zamestnávatelia pri výbere zamestnancov ako prvé pozerajú na prax.Tú ľudia so zdravotným znevýhodnením často nemajú ako získať.

Naše dáta nám tiež ukázali, že zamestnávatelia vidia ako najväčšie prekážky pri zamestnávaní ľudí so zdravotným znevýhodnením to, že nemajú bezbariérové pracovisko. Obávajú sa  nedostatočného výkonu, bezpečnosti pri práci či nemajú čas venovať sa takému zamestnancovi. Na toto všetko existujú riešenia a rôznia sa podľa typu zdravotného znevýhodnenia.
Toto všetko Profesia Lab zohľadnil a adresoval.

Inkluzívne zamestnávanie chápeme ako talent manažment.

V pilotnom roku 2023 mal model 3 fázy:

V prvej sme urobili výber uchádzačov do programu ASSET. Je to tréning zameraný na situácie na pracovisku, kde sú kľúčové sociálne a komunikačné zručnosti. V roku 2023 ho od januára do mája absolvovalo 74 uchádzačov.

V druhe fáze zamestnávatelia zverejnili exkurzie, počas ktorých si uchádzači mohli vyskúšať rôzne práce a spoznať prostredie firiem. Príprava na tieto exkurzie bola aj v spolupráci s pracovnými koučmi, personalistami a odborníkmi na IT práce. Celkovo sa uskutočnilo 27 návštev firiem. Každý účastník mal spracovaný profil 14 zručností cez dotazník JOBS.

Po exkurziách už firmy mali lepšiu predstavu o uchádzačoch so zdravotným znevýhodnením. Zažili, aké majú zručnosti, v čom spočívajú ich potreby pre plnohodnotný výkon práce a tiež ako by mohli vhodne spolupracovať v rámci existujúcich tímov. Medzi najčastejšie potreby patrilo tichšie pracovné prostredie, menej komunikácie či detailnejšie inštrukcie pri zapracovávaní. V prípade uchádzačov s obmedzenou fyzickou mobilitou sme zistili, že aj bezbariérové pracoviská môžu mať nedostatky.

V júni firmy zverejnili celkovo 38 možností na stáže. Boli to manuálne, administratívne, asistentské aj odborné IT pozície. Od júla nastupuje na stáže 24 uchádzačov so zdravotným znevýhodnením, ktorí prešli celým modelom Profesia Labu a výberom firiem s podporou odborníkov. 

Podrobnejšie informácie o pilotnom ročníku 2023 nájdete v Sprievodcovi Profesia Labom.